TÍNH NĂNG XUẤT HÓA ĐƠN

*) Lưu ý: Nhập thông tin ==> Lưu ==> Ký hoá đơn (Phải có stoken)