TÍNH NĂNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN

 

 

Vào mục quản lý hoá đơn và tìm kiếm hoá đơn cần xử lý gồm những tính năng sau:

1. Gửi email hoá đơn cho khách (Phải có chữ ký số)

2. Chuyển đổi (Phải có chữ ký số)

3. Xoá bỏ/huỷ hoá đơn (Phải có chữ ký số)

4. Chuyển đổi hoá đơn (Phải có chữ ký số)

Video hướng dẫn Xử lý hóa đơn: