TÍNH NĂNG BÁO CÁO

 

 

Gồm các báo cáo:

1. Bảng kê hoá đơn bán ra

2. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26)

3. Báo cáo kết quả huỷ hoá đơn (TB03/AC).

Video hướng dẫn Báo cáo: